Bạn đang thắc mắc điều gì?

Lux Beauty sẽ rất vui lòng nếu nhận được sự phản hồi của các bạn. Nếu có gì chưa chính xác, hay muốn đề xuất những ý kiến phát triển thì hãy gữi những suy nghĩ của bạn đến cho cho chúng tôi. Lux Beauty sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất và nhanh nhất.